Opryski – w jakich temperaturach stosować środki ochrony roślin?

Skuteczność wykonywania zabiegów ochronnych zależy nie tylko od stężenia substancji czynnych czy precyzji opryskiwania, ale także od przebiegu pogody. W przypadku preparatów nalistnych należy unikać opadów deszczu, przy środkach doglebowych gleba powinna być wilgotna. Oprócz tego trzeba wziąć pod uwagę temperaturę powietrza. Opryski –  w jakich temperaturach stosować środki ochrony roślin?

Średnie zakresy temperatur przy stosowaniu środków ochrony roślin

Poszczególne substancje aktywnie zawarte w herbicydach, insektycydach czy fungicydach mają optymalny zakres, w którym wykazują najwyższą skuteczność, a także zalecane minimalne i maksymalne temperatury stosowania.

Przy opryskach śor zawsze należy unikać skrajności, tj. dużych chłodów, a także upałów. To jeden z powodów wykonywania zabiegów w godzinach porannych lub wieczornych, oczywiście obok minimalizacji szkodliwego wpływu środków ochrony roślin na przyrodę.

Zabieg w warunkach wysokiej temperatury jest nie tylko mniej skuteczny, ale także zwiększa ryzyko poparzenia roślin. Zaleca się wykonywać opryski w temperaturze nie przekraczającej 20ºC. Za maksymalną dopuszczalną granicę uznaje się 25ºC.

Substancje aktywne różnią się względem minimalnej, dopuszczalnej temperatury stosowania. Dlatego też należy zwrócić uwagę nie tylko na nazwę preparatu, ale przede wszystkim na jego skład. Zawsze też trzeba stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie produktu, z która bezwzględnie powinno się zapoznać,

Temperatury stosowania herbicydów

Opryski – w jakich temperaturach?

W przypadku herbicydów minimalne temperatury stosowania są bardzo ważne, gdyż zabiegi często wykonuje się jeszcze jesienią, np. w uprawie rzepaku ozimego. Małe wymagania mają chlomazon, tribenuron metylowy i florasulam. Pestycydy zawierające dwie pierwsze substancje stosuje się już przy 2ºC, drugi od 4ºC.

Nieco bardziej „wymagające” są fluroksypyr (od 7ºC), diflufenikan i MCPA (od 8ºC). Wymienione substancje działają optymalnie przy 15-20ºC.

W chłodzie nie stosuje się herbicydów zawierających bentazon, fenoksaprop-p-etyl, nikosulfuron, lenacyl, flufenacet i petoksamid.

Zaleca się, aby opryski wykonywać, gdy temperatura powietrza wynosi przynajmniej 10ºC. Tifensulfuron aplikuje się od 12ºC.

Fungicydy i inne środki ochrony roślin – opryski, w jakich temperaturach?

W przypadku stosowania fungicydów zakres temperatur jest podobny, jak w przypadku herbicydów. Najniższy próg w przypadku tej grupy pestycydów to 5°C. W takiej temperaturze, np. przy wiosennym zwalczaniu chorób grzybowych, sprawdza się cyprodynil i proquinazid. Jednakże znaczna grupa substancji czynnych zawartych w preparatach grzybobójczych wykazuje pełną skuteczność od 8°C. Zaliczają się do nich m.in. boskalid i biksafen.

Protiokonazol, tebukonazol i difenokonazol stosuje się od 10°C. Związki z grupy triazoli wymagają wyższych temperatur, od 12°C. Wyjątek stanowi mefentriflukonazol, który działa od 5°C.

Z insektycydów szeroki zakres temperatur charakteryzuje acetamipryd i chlorantraniliprol (5-25°C). Cyjanotraniliprol zaleca się stosować w temp. powyżej 10°C.

Pyretroidy (gamma-cyhalotryna, lambda-cyhalotryna) wykorzystuje się, gdy temperatura powietrza nie przekracza 20 °C.

Polecamy także: