Co producenci owoców wiedzą o zmianach klimatu – wyniki badań

Zmiany klimatu a uprawy sadownicze

Polska jest jednym z największych producentów owoców w Unii Europejskiej. Obecnie zajmuje pierwsze miejsce w produkcji m.in.: jabłek, wiśni, malin, porzeczek i agrestu. Utrzymanie wysokiego potencjału produkcji sadowniczej w najbliższych latach może stanowić jednak duże wyzwanie. Ilość opadów, temperatura, presja szkodników czy długość okresu wegetacyjnego, to tylko niektóre czynniki mające ogromny wpływ na jakość i wysokość plonów.

Znaczna część powyższych problemów wynika ze zmian klimatu, o czym wciąż niedostatecznie dużo się mówi.

Od wielu lat sadownictwo stanowi jeden z najważniejszych kierunków rozwoju polskiego rolnictwa. Dlatego doceniamy każdą inicjatywę, która ma za zadanie na przykład zbadanie wiedzy producentów owoców na temat zmian klimatu, wpływu tych zmian na wielkość i jakość zbiorów oraz możliwości adaptacji gospodarstw rolnych do nowych warunków pogodowych.

Te i wiele więcej pokrewnych zagadnień poruszono w badaniu przeprowadzonym w formie ankiety na grupie ponad stu producentów owoców z okolic Sandomierza. Jakie są wnioski z wyników badań? Co producenci owoców wiedzą o zmianach klimatu?

Odpowiadamy.

 

Co producenci owoców wiedzą o zmianach klimatu?

Wyniki badań przeprowadzonych na grupie 101 producentów owoców z okolic Sandomierza w maju 2021 roku. Wybrane pytania.

  1. Kto jest odpowiedzialny za działania na rzecz ochrony klimatu?

Większość producentów owoców uważa, że za prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu odpowiedzialne są władze państwowe. Plantatorzy twierdzą, że mają niewielki wpływ na te działania, zarówno podejmowane z poziomu centralnego, jak i z poziomu lokalnego. Największe wsparcie inicjatyw, których celem jest eliminacja lub minimalizacja problemów związanych ze skutkami zmian klimatycznych, sadownicy otrzymują ze strony Unii Europejskiej.

  1. Czy producenci owoców dostrzegają negatywne skutki zmian klimatu?

Ponad siedemdziesiąt pięć procent respondentów wskazało, że dostrzega negatywne skutki zmian klimatu. Jedenaście procent spośród nich ocenia te skutki jako bardzo poważny problem.

 

  1. Skąd producenci owoców czerpią informacje na temat zmian klimatu?

Większość respondentów informacje na temat zmian klimatu czerpie z telewizji, radia, prasy i Internetu. Podkreślają przy tym, że dostęp do innych źródeł, takich, jak dane i informacje przekazywane przez organizacje pozarządowe oraz rolnicze, jest bardzo ograniczony.

 

  1. Czy producenci owoców podejmują działania, które mają zaadaptować ich gospodarstwa do nowych warunków klimatycznych?

Duża część respondentów już teraz podejmuje działania, których celem jest adaptacja gospodarstw do nowych realiów. Podkreślają, że główną barierą jest koszt wprowadzania takich zmian.

 

  1. Co producenci owoców wiedzą na temat dokumentów strategicznych dotyczących polityki rolnej i włączenia do niej celów klimatycznych?

Jak wynika z badań respondenci niewiele wiedzą na temat dokumentów strategicznych dotyczących polityki rolnej i włączenia do niej celów klimatycznych. Jednocześnie są przekonani, że niezbędne do osiągnięcia celów będą dotacje, dopłaty i kredyty na preferencyjnych warunkach.

 

  1. Z jakich źródeł pozyskiwania energii korzystają producenci owoców?

Większość ankietowanych korzysta z nieodnawialnych źródeł energii takich jak olej napędowy czy benzyna.

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że chociaż energię ze źródeł odnawialnych pozyskuje obecnie mniej niż dwadzieścia procent respondentów, to chęć inwestycji w tym zakresie w najbliższych latach zadeklarowało ponad trzydzieści procent pytanych.

 

 

Podsumowanie badań przeprowadzonych na zlecenie Koalicji Klimatycznej

czyli co producenci owoców wiedzą o zmianach klimatu?

Z analizy badań wynika, że wśród badanych poziom wiedzy na temat zmian klimatycznych i ich skutków można śmiało określić jako niedostateczny.

Zaledwie dwadzieścia procent respondentów jako przyczyny zmian klimatu wskazało działalność człowieka.

Plantatorzy owoców nie mają obecnie świadomości własnego oddziaływania na klimat. Nie wiedzą w jakim stopniu inwestycje w ich gospodarstwa przełożyłyby się na zyski oraz nie są przekonani, że korzyści będą większe niż poniesione przez nich koszty.

W związku z powyższym sformułowane przez Koalicję Klimatyczną rekomendacje opierają się głównie na konieczności edukacji producentów owoców.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, w którym znajdziecie szczegółowe wyniki badań oraz listę rekomendacji

Raport z badań – Sadownicy wobec zmiany klimatu

 

Polecamy także: