Ewidencja zabiegów ochrony roślin. O czym należy pamiętać, żeby uniknąć kar?

Przepisy integrowanej ochrony roślin nakładają na producentów rolnych określone wymogi dotyczące wykonywania ewidencji zabiegów ochrony roślin, jak również dokumentacji zabiegów. Jako, że sezon stosowania preparatów na polu dobiegł końca warto sprawdzić poprawność wypełnionej ewidencji i ewentualnie uzupełnić brakujące informacje. Źle prowadzona ewidencja zabiegów ochrony roślin w razie audytu może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Ewidencja zabiegów ochrony roślin to nie tylko kolejny obowiązek

Obowiązek prowadzenia ewidencji zabiegów przez użytkowników profesjonalnych, w tym producentów rolnych, określają zapisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.). Jednak dokumentacji zabiegów nie należy traktować jedynie jakoEwidencja zabiegów ochrony roślin kolejnego obowiązku niepotrzebnie zabierającego czas, ale jako przyszłe źródło informacji dotyczących skuteczności zastosowanych środków ochrony roślin oraz pomoc przy planowaniu kolejnych upraw na danym polu. Ewidencję należy wykonywać na bieżąco, aby nie pominąć żadnych istotnych informacji. Co ważne, powinna być ona przechowywana w gospodarstwie przez 3 lata od daty wykonania zabiegu, gdyż organy kontrolne w razie audytu mogą zażądać ewidencji z roku bieżącego i z dwóch poprzednich lat.

Co musi zawierać ewidencja zabiegów ochrony roślin?

Ewidencję zabiegów ochrony roślin najlepiej prowadzić w prostej tabeli zawierającej rubryki dotyczące:

  • daty zabiegu
  • nazwy uprawianej na polu rośliny lub produktu roślinnego
  • powierzchni danej uprawy (ha lub m2)
  • powierzchni, na której wykonano zabieg przy użyciu środków ochrony roślin (ha lub m2)
  • nazwy zastosowanego środka ochrony roślin oraz jego dawki (l/ha lub kg/ha)
  • przyczyna zastosowania preparatu
  • informacje dodatkowe (faza rozwojowa roślin, warunki pogodowe)

Nazwa uprawianej na polu rośliny lub produktu roślinnego

Należy podać nazwę rośliny uprawnej, na której wykonano zabieg. Jeśli środek ochrony roślin zastosowano na przechowywanych w magazynie płodach rolnych również należy podać ich nazwę. Dotyczy to również zaprawiania materiału siewnego.

Środki ochrony roślin zawsze stosuj zgodnie z instrukcją stosowania

Instrukcja stosowania środków ochrony roślin zawsze dołączona jest do opakowania każdego środka. Niezwykle istotne jest zapoznanie się z jej treścią przed wykonaniem zabiegu, gdyż podane są tam informacje dotyczące  środków ostrożności związanych z ochroną środowiska naturalnego, m.in. konieczności zachowania tzw. stref ochronnych od terenów nieużytkowanych rolniczo. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym danej firmy.

Więcej informacji znajdziecie na: Ochrona roślin

Polecamy także: