Ugory i odłogi – czym zasiewać?

W 2023 roku będzie możliwa uprawa na ugorach. Dodatkowo, producenci rolni nie będą musieli realizować praktyk służących zmianowaniu upraw. Wszystko za sprawą wciąż trwającej niestabilnej sytuacji geopolitycznej w Ukrainie oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Unii Europejskiej. Czym zasiewać ugory w 2023 roku, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie? Czym w pierwszej kolejności obsiewać odłogi? Zapraszamy do lektury artykułu „Ugory i odłogi – czym zasiewać?”

Ugory i odłogi – definicja

Ugory są to grunty wyłączone z rolniczego użytkowania na okres od roku do dwóch lat. W tym czasie prowadzona jest na nich odpowiednia pielęgnacja mechaniczna lub chemiczna. Celem ugorowania jest m.in. nagromadzenie wody w glebie oraz poprawa jej żyzności.

Odłogi są to grunty, na których nie prowadzi się użytkowania rolniczego i pielęgnacji przez okres dłuższy niż rok.

Grunty ugorowane w Polsce

Z zestawienia zawartego w Rocznikach Statystycznych Rolnictwa (GUS, 2022) wynika, że powierzchnia gruntów ugorowanych w Polsce ulega dynamicznym zmianom. W 2010 roku powierzchnia takich gruntów wyniosła 431,6 tys. hektarów, natomiast w 2015 roku zaledwie 134,1 tys. hektarów.

Najświeższe dane GUS dotyczą 2020 roku i wskazują, że w tym okresie powierzchnia gruntów ugorowanych wynosiła 187,8 tys. hektarów. Stanowiło to 1,3% ogółu użytków rolnych.

Dopłaty bezpośrednie w 2023 roku

W 2023 roku w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 znalazło się dziewięć norm dobrej kultury rolnej – Good agricultural and environmental condition of land (GAEC), które są ściśle określone na poziomie unijnym. Normy kultury rolnej znajdują się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r w załączniku III. Stanowią część wymogów warunkowości, które muszą zostać spełnione przez producentów rolnych, aby mogli otrzymać jakiekolwiek dopłaty.

Rok 2023 – rolnicy będą mogli uprawiać ugory

W 2023 roku Polska skorzysta z derogacji, a więc uchylenia norm prawnych w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu 2022/1317 z dnia 27 lipca 2022 r., które ustanawia odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115, w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.

W ramach normy GAEC 8 w 2023 roku rolnicy będą mogli uprawiać na ugorach, z wyłączeniem kukurydzy, soi oraz zagajników o krótkiej rotacji. Ograniczenia te wynikają z trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie i wsparciu uprawy roślin przeznaczonych do produkcji żywności.

Uprawa odłogów

Odłogowanie gruntów prowadzi do obniżenia właściwości produkcyjnych gleby. Natomiast ich rekultywacja jest zadaniem praco- i czasochłonnym, który może potrwać kilka sezonów. Braki w nawożeniu prowadzą do niedoborów pierwiastków plonotwórczych, przez co w pierwszej kolejności warto zasiać rośliny na nawóz zielony. Do tego celu doskonale sprawdzi się gorczyca, która  po przyoraniu może zastąpić obornik.

Polecamy także: