Jak przechowywać środki ochrony roślin, w tym nawozy azotowe?

W okresie zimowym środki ochrony roślin, w tym nawozy azotowe, narażone są na działanie czynników obniżających ich parametry jakościowe i skuteczność. Dodatkowo, są agrochemikaliami, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia człowieka. Dlatego przechowywanie środków ochrony roślin wymaga ścisłego przestrzegania przepisów. Na co należy zwrócić uwagę, aby uniknąć błędów i nieprzyjemności? Jak przechowywać środki ochrony roślin?

Przechowywanie środków ochrony roślin, a przepisy prawne

Środki ochrony roślin, w tym nawozy azotowe, są substancjami chemicznymi stwarzającymi potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia człowieka. Z tego powodu ich przechowywanie podlega ścisłej regulacji prawnej zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Zastosowanie mają tu m. in. Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, Kodeks Dobrej Praktyki Ochrony Roślin oraz Zasady Wzajemnej Zgodności.

Nieznajomość prawa w tym zakresie szkodzi i może słono kosztować. Wskutek nieprzestrzegania przepisów i wykrycia tego faktu przez inspektorów PIORiN należy liczyć się z możliwością otrzymania kary grzywny.

Jak przechowywać środki ochrony roślin oraz nawozy azotowe?

Środki ochrony roślin oraz nawozy azotowe należy przechowywać według poniższych zasad.

  • W oryginalnych, szczelnych opakowaniach uniemożliwiających ich kontakt z żywnością, napojami i paszą
  • Zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie produktu
  • W sposób uniemożliwiający ich przypadkowe spożycie przez zwierzęta
  • W miejscach niedostępnych dla dzieci oraz osób nieuprawnionych
  • W miejscach zabezpieczonych przed wyciekiem agrochemikaliów do wód i gleby oraz przedostania się do kanalizacji. Z wyjątkiem szczelnych zbiorników ścieków lub urządzeń neutralizujących w bezodpływowej kanalizacji

Jak przechowywać środki ochrony roślin?

Miejsca przechowywania agrochemikaliów muszą znajdować się w odległości co najmniej 20 metrów od najbliższej studni, zbiornika wodnego lub cieku wodnego. Dodatkowo, muszą być one chronione przed pożarem poprzez składowanie w odpowiedniej odległości od miejsc wrażliwych na ogień, tj.  50 metrów dla magazynów o pojemności powyżej 1 tony, 20 metrów dla magazynów mniejszych oraz 10 metrów dla magazynów wykonanych z materiałów ogniotrwałych.

Przechowywanie środków ochrony roślin, a temperatura i wilgotność

Zachowanie właściwości środków ochrony roślin oraz nawozów azotowych uzależnione jest od temperatury i wilgotności, które panują podczas ich przechowywania. Nieprzestrzeganie zaleceń znajdujących się na etykiecie prowadzi do zmiany właściwości fizycznych preparatów, np. do wytrącania lub krystalizacji niektórych substancji.

Pamiętaj! Środki ochrony roślin należy przechowywać zawsze w temperaturze powyżej 0°C, jednak nie wyższej niż 30°C.

Polecamy także: