Dobra kondycja gleby na długo! Jak to zrobić?

Kondycja gleby warunkuje rentowność produkcji, determinując potencjał plonotwórczy upraw. Inwestowanie w jakość ziemi jest więc bardzo opłacalne i zmieniło stosunek do gospodarowania ziemią. Główną tendencją jest teraz powiększanie areału upraw (tylko gospodarstwa wielkohektarowe dają właściwe dochody) i dbałość o optymalną kondycję gleb.

dobra kondycja gleby - badanie przeprowadzane na polu.

Kondycja gleby – dlaczego to takie ważne?

Dbałość o utrzymanie i podnoszenie naturalnego potencjału plonotwórczego gleb podnosi cenę gruntów. Niezbędne jest jednak perfekcyjne wypracowanie technologii upraw i nawożenia swoich pól oraz dobranie najodpowiedniejszych dla siebie odmian roślin uprawnych. Wiele zależy też od czynników losowych (np. warunki pogodowe, nawożenie). Postęp w rolnictwie dają jednak nowe technologie usprawniające i zabezpieczające produkcję oraz zwiększające rentowność. Najlepsze są te, które:

  • pobudzają aktywność mikrobiologiczną gleb, dostarczając składniki odżywcze drobnoustrojom glebowym;
  • stymulują rozwój silniejszych systemów korzeniowych;
  • podnoszą żyzność gleb oraz dostępność i efektywność wykorzystania składników pokarmowych;
  • korzystnie wpływają na strukturę gleb (brak struktury gruzełkowatej powoduje zbrylanie i zakwaszenie gleb).

Poznaj nawozy wieloskładnikowe

Struktura i odczyn – dwa najważniejsze czynniki decydujące o kondycji gleby

Jedne z najważniejszych czynników plonotwórczych to zasobność gleby w składniki pokarmowe oraz jej odczyn i struktura, warunkujące aktywność biologiczną, właściwości wodne, powietrzne i cieplne gleb oraz penetrację korzeni. Trwałość struktury gruzełkowatej w warstwie ornej zapewnia: korzystne warunki dla kiełkowania oraz prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i całych roślin, warunkując wysokie plony.

Jak w praktyce podnieść kondycję gleby

Preparaty doglebowe eliminujące powstawanie podeszwy płużnej (za gęste podskibie, wskutek ugniatania wilgotnego dna bruzdy kołami ciągnika lub płozami pługów), powodującej zatrzymywanie się drobnych cząstek glebowych wymywanych wodą opadową z górnych warstw gleby, oraz tworzenie się silnie zbitej warstwy utrudniającej krążenie wody i powietrza oraz drążenie korzeniowe. Barierą fizyczną ograniczającą wzrost korzeni w glebie jest też średnica i ciągłość porów glebowych. Wzrost korzeni w kapilary glebowe wymaga tym więcej energii, im mniejsze są średnice kapilar. Dlatego na glebach o zbitej strukturze rośliny tracą za dużo energii na tworzenie korzeni. Spowalnia to ich wzrost, utrudnia rozwój sytemu korzeniowego, zmniejsza dostępność składników pokarmowych i potencjalny plon. Preparaty niwelujące podeszwę płużną powodują pionową aerację gleby, ograniczają spływ powierzchniowy opadów i tworzenie zastoisk wodnych, zwiększają pojemność wodną i napowietrzenie gleb. Należy też podnosić pH gleb likwidując ich zakwaszanie, polepszać dostępność i pobieranie składników odżywczych, wzbogacać populację pożytecznych mikroorganizmów poprawiających strukturę gleb.

 

Polecamy także: