Ochrona roślin regulacje prawne stosowania srodków ochrony roslin

Opublikowano: 5 października, 2014 | autor: Redaktor

Regulacje prawne stosowania środków ochrony roślin

Informacji o środkach ochrony roślin mamy w Internecie cały multum. Nigdzie jednak nie ma wszystkiego o nich w jednym miejscu, co jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o wszystkie kwestie prawne, dotyczące ich stosowania w Polce. Ważne więc, by rolnik nie musiał za każdym razem szukać jakie przepisy prawa dotyczące ochrony roślin obowiązują w naszym kraju i gdzie należy po nie sięgać!

 

Ustawy dotyczące stosowania środków ochrony roślin

oprysk środkami ochrony roślinPodstawowe kwestie prawne, dotyczące dozwolonych możliwości oraz zasad stosowania środków ochrony roślin, reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 455). Jak przeczytamy w art. 1 ustawy, reguluje on zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 października 2009 r., dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów UE wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu. Pozostałe regulowane przez nią zasady to: wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, stosowanie środków ochrony roślin, potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzenie zintegrowanej produkcji roślinnej, prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, oraz gromadzenie informacji o zatruciach środkami ochrony roślin. Ustawodawca uregulował tu także kwestie prawne w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia nr 1107/2009 lub w przepisach Unii Europejskiej, wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia.

Inną ustawą dotyczącą ochrony roślin w ogóle, jest ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 94 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje następujące zagadnienia (art. 1): ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi, dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka i zwierząt oraz dla środowiska, mogących powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin, organizacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ważną jest też ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. nr 63, poz. 322 z późn. zm.).

Rozporządzenia dotyczące stosowania środków ochrony roślin

Powyższe ustawy są aktami nadrzędnymi. W naszym kraju mamy jednak szereg rozporządzeń dodatkowych w zakresie ochrony roślin. Oto najważniejsze z nich. Mamy tu m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.04.2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 505) oraz rozporządzenie z 31.03.2014 r. w/s warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 r. nr 11, poz. 516), ustanowione na podstawie ustawy o śr. ochr. roślin. Rozporządzenie to określa: minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin; warunki atmosferyczne, w jakich można je stosować; oraz minimalną powierzchnię, na której można je stosować przy użyciu sprzętu agrolotniczego. Bezpośrednio z nimi jest związane rozporządzenie MRiRW z 22.05.2013 r. w/s sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625), które jest bardziej precyzyjne w kwestii postępowania przy ich stosowaniu i przechowywaniu (m.in. określa także postępowanie z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, postępowanie podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do takich zabiegów, sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu).

Inny ważny akt prawny to rozporządzenie MRiRW z 18.04.2013 r. w/s rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 504) oraz rozporządzenie z 18.12.2013 r. w/s wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 1742). Rozporządzenia te określają m.in.: rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania śr. ochr. roślin, oraz regularne poddawanie go badaniom w celu potwierdzania sprawności technicznej; wymagania dotyczące sprawności technicznej tego sprzętu oraz odstępy czasu, w jakich przeprowadza się badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej tegoż sprzętu, a także termin takiego pierwszego badania technicznego. Bezpośrednio powiązane z powyższymi jest też rozporządzenie z 13.12.2013 r. w/s potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 1686).

Z pewnością przyda się też znajomość rozporządzenia MRiRW z 27.11.2013 r. w/s pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 1549), rozporządzenie z 27.11.2013 r. w/s pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1512), oraz rozporządzenie z 22.05.2013 r. w/s zastosowań małoobszarowych śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 659).

Wszystkie wymienione tu ustawy oraz rozporządzenia dotyczące rolniczej ochrony roślin uprawnych, są dostępne na oficjalnej stronie sejmowych katów prawnych RP: http://isap.sejm.gov.pl/.

Tags: , , , , ,


O autorzeOne Response to Regulacje prawne stosowania środków ochrony roślin

 1. Jan says:

  Takie artykuły są cenne, lecz suche numery i daty wchodzących w życie ustaw i rozporządzeń nie wystarczają. Należałoby bardziej przystępnym językiem niż ten prawniczy z jakim czytelnik spotka się czytając wskazane w artykule akty prawne. Moim skromnym zdaniem należy opracować „dekalog dla rolnika wykonującego opryski”.
  Przykład:
  Punkt pierwszy w „dekalogu” może np. podać jeden z warunków jakie musi być wypełniony przez operatora opryskiwacza, zanim wyjedzie w pole.
  1.Operator opryskiwacza jest zobligowany (musi posiadać uprawnienie) do wykonywania oprysków. Tutaj należy podać akty prawne, aktualnie obowiązujące ,określające warunki zdobycia uprawnień i obowiązki jakie przyjmuje na siebie zdobywający uprawnienia.
  Punkt drugi „dekalogu”powinien określać np. czynności jakie należy wypełnić przygotowując środek który ma być zastosowany (dopuszczony prawnie do stosowania na terytorium Polski) zgodnie z etykietą znajdującą się na każdym opakowaniu.
  2. Przygotować z zachowaniem wymaganych środków ostrożności dopuszczony środek do stosowania na terenie Polski.Sposób przygotowania podany jest na etykiecie naklejonej na każdym opakowaniu. W tym miejscu należy podać w jakich aktach prawnych znajduje się opisany ten obowiązek.
  I tak należy przejść do następnego, aż do dziesiątego.
  Opublikowanie takiego „dekalogu” ułatwi rolnikom zdobycie użytecznej wiedzy na temat wykonywania oprysków, uwidoczni błędy jakie być może nieświadomie popełniają a tym samym przyczynią się do częściowej ochrony środowiska naturalnego człowieka.Trzeba pokazywać brutalną prawdę iż nawet przestrzegając przepisy nie zaprzestają szkodzić środowisku, lecz tylko częściowo ograniczają zgubne działanie w cały ekosystem. Sięganie po te środki powinno być w przypadkach najwyższego zagrożenia upraw, udokumentowane wcześniejszymi działaniami mającymi na celu ochronę ich upraw przed szkodnikami czy chorobami.Te działania również są opisane w aktach prawnych- należy je tylko przybliżyć rolnikom i propagować ich stosowanie a nie tylko w nieprzemyślany sposób sięgać po zatruwającą nas chemię.
  Wracając do punktu pierwszego „dekalogu” – uprawnienia do wykonywania oprysków- powinny być traktowane jak prawo jazdy dla kierowcy. Operator powinien być świadomy, iż posiada uprawnienia ale też przyjmuje na siebie obowiązki i kary za łamanie przepisów jakie powinien przestrzegać.
  Takie kary są przewidziane do stosowania i również w aktach pranych są opisane – ich wysokość oraz osoby ,które mogą takie kary nałożyć.Trzeba je tylko podać w konkretny przystępny sposób z podaniem ich źródła i przystąpić w końcu do ich stosowania. Kierowcy moim zdaniem są gnębieni przeróżnymi karami, począwszy od mandatów przez wyższe kary pieniężne po ograniczenie wolności. Piesi są traktowani bardzo łagodnie niewielkimi mandatami. Natomiast operatorzy opryskiwaczy, niosący pod pretekstem rzekomej ochrony roślin śmierć, odłożoną w czasie a w przypadku rygorystycznego przestrzegania przepisów, zanieczyszczenie środowiska, są właściwie bezkarni.Nie pisze o ukaraniu jakiegoś operatora łamiącego przepisy żadna gazeta nie podają tej wiadomości żadne media.Czyż mam uważać iż niema łamiących prawo operatorów opryskiwaczy? NIE! SĄ – lecz traktuje się ich jak „święte krowy”. Inspektor Ochrony Środowiska nie nakłada kar, (jest do tego uprawniony) gdyż nie docierają do niego takie informacje.On sam nie ma obowiązku jeżdżenia po polach i pilnowania operatorów. Policja zaczyna pomagać nam w egzekwowaniu prawa przez operatorów,(za ich pracę jesteśmy im bardzo wdzięczni) lecz niestety nie posiada instrumentu w postaci nałożenia mandatu, może jedynie zwrócić uwagę (jaśnie wielmożnemu panu operatorowi) ewentualnie przekazać do ukarania osobie do tego uprawnionej. Jest policja drogowa brak policji rolnej.To wcale nie znaczy iż sugeruję powołanie takiego organu do pilnowania przestrzegania prawa w sektorze rolnym, ale może już dosyć tego narzekania płynącego od rolników, jak są bardzo pokrzywdzeni przez los.To za dużo słońca,za mało wody, zbyt mało słońca, powodzie, niskie temperatury,chwasty, insekty,robale,niskie dotacje i tak mogę wymienić całą litanię Ale wracam od litanii do „dekalogu”,który większości rolnikom pomoże przejść od narzekania do działania zgodnego z prawem i w jak najmniejszym stopniu szkodzącego środowisku naturalnemu.
  Jestem wdzięczy za każdy artykuł propagujący przestrzeganie prawa przy stosowaniu „środków ochrony roślin” (nieszczęśliwa nazwa niszczenia jednych roślin, niejednokrotnie wartościowych dla ekosystemy by ratować inne wybrane.( uprzywilejowane przez boga rolnika). Ale cóż taki mamy świat. Nie możemy się godzić na totalne dewastowanie tego świata w imię pazernego zysku ponad miarę, trochę umiaru i pokory względem przyrody.
  Nie zgadzam się ,wręcz protestuję przeciw publikowaniu zdjęć dopełniających cenne artykuły ukazujące pole z różnymi uprawami, opryskiwane w pełnym słońcu.To zbrodnia na zapylaczach w tym na pszczołach.Tłumaczenie iż środek stosowany nie jest szkodliwy dla pszczół, bo tak pisze na etykiecie nie uprawnia do jego stosowania w trakcie oblotu pszczół.Opryski można przeprowadzać po oblocie pszczół (to też jest opisane w aktach prawnych). Opryskanie nawet nieszkodliwym środkiem pszczoły przelatującej w trakcie trwania oprysku powoduje zmianę zapachu tejże pszczoły.Pszczoła ta nie zostanie wpuszczona do ula – zostanie zabita na wylotku ula jako intruz.Jeszcze raz proszę o nie publikowanie takich zdjęć gdyż one sugerują rolnikom iż, tak należy czynić.Takie zdjęcie jest dezinformacją. Na pola powinny wyjeżdżać opryskiwacze ciągnięte przez traktory z zapalonymi światłami, rozpoczynając swą pracę po oblocie pszczół, to znaczy o zmierzchu.Przyjąć można iż w kwietniu oblot pszczół kończy się po godz. 19.00 a rozpoczyna przy ciepłych nocach około godz 7.00 rano.Wystarczający czas do wykonania skutecznego oprysku, jak najmniej szkodzącemu środowisku naturalnemu. Jestem pełen uznania dla ciężkiej pracy rolników ale nie mogę pogodzić się z tym,iż jakaś część, grupa (niestety znaczna) przez swą pazerność łamie podstawowe prawa dla uzyskania jak największego zysku. Priorytetem powinna być przyroda – produkcja żywności – zysk ,godny zysk ale nie pazerność dla której łamie się prawo i truje społeczeństwo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do góry ↑