Regulacje prawne stosowania środków ochrony roślin

Informacji o środkach ochrony roślin mamy w Internecie cały multum. Nigdzie jednak nie ma wszystkiego o nich w jednym miejscu, co jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o wszystkie kwestie prawne, dotyczące ich stosowania w Polce. Ważne więc, by rolnik nie musiał za każdym razem szukać jakie przepisy prawa dotyczące ochrony roślin obowiązują w naszym kraju i gdzie należy po nie sięgać!

 

Ustawy dotyczące stosowania środków ochrony roślin

oprysk środkami ochrony roślinPodstawowe kwestie prawne, dotyczące dozwolonych możliwości oraz zasad stosowania środków ochrony roślin, reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013, poz. 455). Jak przeczytamy w art. 1 ustawy, reguluje on zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z 21 października 2009 r., dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów UE wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu. Pozostałe regulowane przez nią zasady to: wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, stosowanie środków ochrony roślin, potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzenie zintegrowanej produkcji roślinnej, prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, oraz gromadzenie informacji o zatruciach środkami ochrony roślin. Ustawodawca uregulował tu także kwestie prawne w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia nr 1107/2009 lub w przepisach Unii Europejskiej, wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia.

Inną ustawą dotyczącą ochrony roślin w ogóle, jest ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 94 z późn. zm.). Ustawa ta reguluje następujące zagadnienia (art. 1): ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi, dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony roślin, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka i zwierząt oraz dla środowiska, mogących powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin, organizacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ważną jest też ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. nr 63, poz. 322 z późn. zm.).

Rozporządzenia dotyczące stosowania środków ochrony roślin

Powyższe ustawy są aktami nadrzędnymi. W naszym kraju mamy jednak szereg rozporządzeń dodatkowych w zakresie ochrony roślin. Oto najważniejsze z nich. Mamy tu m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18.04.2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 505) oraz rozporządzenie z 31.03.2014 r. w/s warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 r. nr 11, poz. 516), ustanowione na podstawie ustawy o śr. ochr. roślin. Rozporządzenie to określa: minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony roślin; warunki atmosferyczne, w jakich można je stosować; oraz minimalną powierzchnię, na której można je stosować przy użyciu sprzętu agrolotniczego. Bezpośrednio z nimi jest związane rozporządzenie MRiRW z 22.05.2013 r. w/s sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625), które jest bardziej precyzyjne w kwestii postępowania przy ich stosowaniu i przechowywaniu (m.in. określa także postępowanie z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, postępowanie podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do takich zabiegów, sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu).

Inny ważny akt prawny to rozporządzenie MRiRW z 18.04.2013 r. w/s rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 504) oraz rozporządzenie z 18.12.2013 r. w/s wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 1742). Rozporządzenia te określają m.in.: rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania śr. ochr. roślin, oraz regularne poddawanie go badaniom w celu potwierdzania sprawności technicznej; wymagania dotyczące sprawności technicznej tego sprzętu oraz odstępy czasu, w jakich przeprowadza się badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej tegoż sprzętu, a także termin takiego pierwszego badania technicznego. Bezpośrednio powiązane z powyższymi jest też rozporządzenie z 13.12.2013 r. w/s potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 1686).

Z pewnością przyda się też znajomość rozporządzenia MRiRW z 27.11.2013 r. w/s pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 1549), rozporządzenie z 27.11.2013 r. w/s pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1512), oraz rozporządzenie z 22.05.2013 r. w/s zastosowań małoobszarowych śr. ochr. roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 659).

Wszystkie wymienione tu ustawy oraz rozporządzenia dotyczące rolniczej ochrony roślin uprawnych, są dostępne na oficjalnej stronie sejmowych katów prawnych RP: http://isap.sejm.gov.pl/.

Polecamy także: