Środki ochrony roślin szkolenie – komu jest potrzebne?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone w tym celu stosowne szkolenie. Obowiązkowe przeszkolenie obejmuje zarówno sprzedawców oraz użytkowników środków ochrony roślin dla profesjonalistów. W takim razie gdzie i w jaki sposób można uzyskać takie uprawnienia oraz jak długo zachowują one swoją ważność?

Użytkownik profesjonalny, a nieprofesjonalny – środki ochrony roślin szkolenie

Ustawa definiuje zarówno jednych i drugich. W myśl jej brzmienia użytkownik profesjonalny to osoba fizyczna, która stosuje środki ochrony roślin (ŚOR) w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie. Użytkownik nieprofesjonalny definiowany jest jako osoba fizyczna, która stosuje ŚOR, niebędącą użytkownikiem profesjonalnym.

Kto może dokonać zakupu ŚOR przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych?

Zgodnie z Art. 28 ww. ustawy takowe preparaty mogą być zbywane osobom, które:

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub

3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,

4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Kto prowadzi szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin?

Takowe szkolenia, zakończone otrzymaniem stosownego zaświadczenia, mogą być prowadzone jedynie przez przedsiębiorców lub podmioty wpisane przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa do odpowiednich rejestrów. Listę ośrodków je organizujących można uzyskać we właściwych miejscowo Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dane kontaktowe dostępne są pod adresem http://piorin.gov.pl/wiorin/.

Poznaj termin ważności uprawnień

Szkolenia uprawniające do nabywania oraz stosowania ŚOR podstawowe lub uzupełniające, jak również w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz w zakresie integrowanej produkcji roślin,  które ukończyły stosowne szkolenia certyfikaty zachowują ważność przez okres 5 lat. Ze szkoleń zwolnienione są osoby posiadające zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w osoby te w trakcie nauki szkolone były w danym zakresie. Uprawnienia zachowują swoją ważność przez  okres 5 lat o uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji.

Polecamy także: